Als werkgever of HR-professional kunt u te maken krijgen met ziekteverzuim. Middels de training van Thuis in Verzuim krijgt de deelnemer inzicht in deze regelgeving en leert u dit in de praktijk toe te passen.

De rechten en plichten van werkgever en werknemer staan beschreven in de Wet verbetering poortwachter.  Het doel van de Wet verbetering poortwachter is om een arbeidsongeschikte werknemer duurzaam te laten re-integreren binnen het arbeidsproces. De wet geeft hiervoor verschillende handvatten. 

Training Wet verbetering poortwachter

De training van Thuis in Verzuim wordt onderverdeeld in verschillende onderwerpen, waarbij de basis omtrent de regelgeving wordt uitgelegd in een dagdeel.

Hieronder treft u een overzicht van de verschillende onderwerpen:

 • Inleiding Wet verbetering poortwachter (Wvp)
  Wat is het doel van de Wet verbetering poortwachter?
 • Schema Wet verbetering poortwachter
  Wat zijn de verplichtingen en termijnen binnen de Wet verbetering poortwachter?
 • Welke partijen zijn er betrokken binnen een re-integratietraject? 
  Wat doen de bedrijfsarts, de casemanager en het UWV?
  Wat zijn de verplichtingen van werkgever?
  Wat zijn de verplichtingen van werknemer?
 • Loondoorbetaling tijdens ziekte
  Hoeveel loon moet een werkgever doorbetalen tijdens ziekte en wanneer kan hiermee gestopt worden?
 • De WIA-keuring en mogelijke uitkeringen
  Behandeling van IVA, WGA, LAU en VVU.
 • Hoe voorkomt de werkgever een loonsanctie vanuit het UWV?

Aanvullend op de bovengenoemde training ‘Wet verbetering poortwachter’, kunnen wij aanvullende thema’s behandelen. U kunt hierbij denken aan:

 • Eigenrisicodrager
  Eigenrisicodrager voor de WIA; Wat zijn de voor- en nadelen en wanneer wordt de werkgever eigenrisicodrager voor de WIA?
 • Functionele mogelijkhedenlijst (FML) en het arbeidsdeskundig onderzoek
  Hoe wordt een FML gelezen?; Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek en waarom moet dit uitgevoerd worden?
 • Vangnetters (Wajong, WIA)
  Wat zijn de voordelen van een vangnetter?
 • Regresrecht arbeidsongeschiktheid
 • Re-integratie en subsidiemogelijkheden
  Heeft een werkgever recht op een subsidie of aanvulling van het salaris tijdens het verzuim van een werknemer?
 • Bezwaarschrift UWV
  Kan een werkgever in bezwaar gaan tegen de WIA-uitslag? Wanneer en hoe moet dit gebeuren?

Eigen inbreng

Indien u een eigen casuïstiek heeft, kunt u dit vooraf aan ons doorgeven. Tijdens de training zal dit worden behandeld. 

Lesmateriaal

Voorafgaande aan de training zal de docent de onderwerpen doornemen die u wilt behandelen. De bovengenoemde onderwerpen kunnen worden besproken en in een cursus worden opgenomen. Uiteraard kunt u ook zelf casuïstiek aandragen.

Voorafgaande aan de training ontvangt de deelnemer een PowerPointpresentatie met hierin de onderwerpen die tijdens de training worden behandeld.

Na de training ontvangt de deelnemer een schriftelijke samenvatting van de besproken onderwerpen.

Locatie en trainingsdata

De training kan op een door u gewenste locatie in Nederland plaatsvinden. De training kan ook bij Thuis in Verzuim in Capelle aan den IJssel worden doorlopen. 

Kosten en aanmelden van deelnemers

Per dagdeel wordt een bedrag van € 675,- exclusief BTW in rekening gebracht en eenmalig een bedrag van € 250,- exclusief BTW om het lesmateriaal samen te stellen. De training kunnen wij verzorgen voor 1 tot maximaal 12 personen.