Is er een conflict of dreigt er een conflict kan mediation uitkomst bieden. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt. Allereerst om de standpunten van partijen en de feiten duidelijk te krijgen, maar ook de werkelijke belangen die daar achter zitten. Dit is de basis om te werken aan een optimale oplossing waar beide partij achter staan. Arbeidsmediation is aan de ene kant dus gericht op het maken van concrete werkbare afspraken over voortzetting of juist ontbinding van de arbeidsrelatie. Daarnaast ligt de focus op herstel / verbetering van de onderlinge verstandhouding en communicatie tussen partijen.

Mediation kan door verschillende partijen worden ingezet. Zowel profit als non-profit organisaties en hun medewerkers zien de toegevoegde waarde van arbeidsmediation bij het oplossen van arbeidsconflicten. Maar dan wel op een manier die optimaal aansluit bij hun specifieke situatie en behoefte. No-nonsense en doelgericht, maar wel met volop begrip voor de omstandigheden en aandacht voor (onderliggende) belangen.

Het vroegtijdig signaleren en oplossen van een conflictsituatie bespaart een hoop stress bij beide partijen. Daarnaast zijn er nog enkele andere voordelen, denk hierbij aan: 

 • Is in hoge mate tijd- en kostenbesparend.
 • Leidt tot optimaal werkbare oplossingen.

 

Thuis in Verzuim en mediation

in het kade van mediation werkt Thuis in Verzuim samen met mediaqtion. kenmerken van de mediationtrajecten:

 • Altijd vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.
 • Vooraf heldere prijsopgave, desgewenst een fixed-fee.
 • De volledige vertrouwelijkheid; partijen brengen geen informatie naar buiten Juridische aspecten
 • Partijen en de mediator ondertekenen een overeenkomst van opdracht, de mediationovereenkomst .
 • Dit levert enerzijds een inspanningsverplichting en anderzijds een zorgplicht op .
 • Arbeidsmediation vindt plaats conform het MfN (v/h NMI) reglement alsook de MfN-gedragsregels .
 • De registermediator heeft een geheimhoudingsplicht, de partijen tekenen voor volledige vertrouwelijkheid.
 • Afspraken worden vastgelegd in een onderhandse- of vaststellingsovereenkomst
 • De registermediator is onderworpen aan een klacht- en tuchtregeling in geval van ontevredenheid bij cliënten.